ᓯᑯ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ 1976-2004

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕿᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᔪᕿᑖᖅᑐᑦ 1976-97

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒥᕐᔪᕿᑖᖅᑐᑦ (4-14) ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᒪᔪᒧᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᑲᑎᓐᓂᖓ ᐆᓇᔪᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓯᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᑐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖕᓂᖅᓴᐅᓲᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᖃᓂᒡᓕᒑᖓᑦ ᓯᕿᓂᖅ ᐊᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒐᓴᖕᓄᑦ.