ᖄᖏᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ 1993

ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᖅ ᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐱᙵᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᐃ 25, 1993−ᒥ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᓕᒫᓂᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐋᑐᕚᒥ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᔩᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᑐᖏᓐᓂᑦ.