ᐃᓄᐃᑦ

ᑎᐅᕆ ᕚᒃᔅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 1986-2003

ᑎᐅᕆ ᕚᒃᔅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ−ᐱᐅᓯᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓖᑦ 7-9 ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ ᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓚᐅᕐᑕᖓ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᕐᒧᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, ᖁᕝᕙᓯᓕᕆᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓃᑦ. ᑎᐅᕆ ᕚᒃᔅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᒃ ᒪᕐᕈᐃᕐᖢᑎᒃ ᐳᓛᒪᐅᕐᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒧᑦ 1987 ᐊᒻᒪ 1997.