ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ 1979−ᒥ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒍ

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔪᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ ᐃᖃᓗᓐᓄ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᐅᖅᓱᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᕐᒪᑦ ᑲᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ 20 ᒥᓂᑦᓰᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᐊᓐᓇᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆ 1979-ᒥ. ᖃᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐃᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖁᓕᒥᒎᓕᒃᑯᑦ.