ᓯᑯ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ 1976-2004

ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ 1999

ᑕᖅᓴᖏᑦ ᐃᓱᖃᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᑦ ᐆᔭᐅᔭᕐᓄᑦ ᖁᖅᓱᖅᑕᓄᓪᓗ ᑕᒪᐅᖓ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᔪᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ‘ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ’ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᐊᕐᕌᖃᑦᑕᕐᓂᕋᐃᔪᑦ ᐊᐅᓚᓕᕌᖓᑕ.