ᑲᓚᖃᙱᑦᑐᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᙳᐊᕈᓯᖏᑦ 1989

1989−ᒥ, ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ (ᑳᒪᓐ ᑰᑑ, ᓲᓯ ᐊᕐᓇᖅᑯᖅ, ᕇᐱᑲ ᓛᓐᔅᑕᐃᕈ, ᐳᐊᓯ ᕿᓗᒃᑭᓵᖅ ᐊᒻᒪ ᔫᓇ ᐋᑲᕙᒃ) ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᓪᓗ ᓯᑏᕕ ᐸᐅᒃᔅ, ᓴᖅᑭᔮᑦᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇ: