ᐃᓄᐃᑦ

ᑎᐅᕆ ᕚᒃᔅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ−ᑭᒻᒥᕈᑦ ᐳᓛᕐᓃᑦ 1987-2003

ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᓂᐅᕐᕈᓪᓗᑎᑦ ᑭᒻᒥᕈᒻᒧᑦ, 160 ᓂᒋᐊᓂ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓕᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒦᓐᓂᕐᒥ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒍ ᐃᓅᓯᖅ ᐊᓯᐊᓂᑦ ᓄᓇᒥ. ᖃᒧᑕᐅᔭᒃᑰᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ 2001.