ᖄᖏᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᑦᑎᓕᖅᓱᐃᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ 2014

2013−ᒥ ᓂᒃ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᕝᕗᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ 40−ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐸᕐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓄᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓂᕐᒧᑦ 2015−ᒥ, ᐳᓛᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᐱᔭᕇᕋᓱᒃᖢᒋᑦ ᐊᑎᓕᖅᓱᐃᓂᖅ ᐊᔾᔨᖁᑎᖏᓐᓃᑦᑐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᖁᙱᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᖁᑎᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᕌᖓᑦ ᑕᐃᒃᑯᓇᓂ ᐳᓛᕐᓂᕐᓂᑦ.