ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅ

ᐱᔭᐅᔪᖅ: 

ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ - ᑭᓴ ᐊᓕᖅᑲᑐᖅᑐᖅ, ᔪᐊᓇᓯ ᑲᒃᑲ, ᐴᕐᑕ ᑰᓂᓘᓯ, ᐊᐃᕝᕙᓚHᐋᒻ ᑰᓂᓘᓯ, ᐹᐱ (ᐃᓄᒐᖑᐊᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓂᕕᖓᔪᖅ) ᓄᑭᒍᐊᒃ, ᐃᓅᑭ ᐊᓗᑭ, ᒫᓂᑲ ᑯᒃᓯᐊᒃ, ᑑᓂ ᕿᔪᒃᑖᒃ, ᓵᓕ ᓄᑕᕋᓚᒃ, ᔮᓯ ᑰᓂᓘᓯ, ᔭᐃᑯ ᓄᕿᙵᖅ, ᔭᐃᐴᑎ ᑰᓂᓘᓯ, (ᕿᑎᐊᓂ) ᒫᑯᓯ ᓇᐅᔭᕕᒃ

ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 

ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ