ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅ

ᐱᔭᐅᔪᖅ: 

ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ - ᐃᓚᐃᔭ ᑰᐸᓕ, ᑭᓴ ᐊᓕᖃᑐᖅᑐᒃ, ᓗᐊᓯ ᑰᓂᓘᓯ, ᔮᑭ ᐸᓂᓗᒃ, ᓵᓗᒨᓂ ᐊᐅᓪᓚᑭᐊᒃ, (1982 - 85) ᐋᒥ ᓇᐅᔭᕕᒃ, ᓘᑎ ᑰᓂᓘᓯ, ᔮᓱᐊ ᐊᓗᑭ, ᑕᐃᕕᑎ ᑰᓂᓘᓯ, ᔭᐃᑯᐱ ᓄᕿᙵᖅ, (ᐃᓄᒐᖑᐊᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓂᕕᖓᔪᖅ) ᑖᓂ ᐊᐅᑦᓚᑭᐊᒃ, (ᕿᑎᐊᓂ) ᓕᕙᐃ ᓄᑕᕋᓚᒃ

ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 

ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ