ᐃᓄᐃᑦ

ᐱᔭᐅᔪᖅ: 

ᓂᒃ ᐊᒻᒪ TFP ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᓪᓗᒋᑦ!

(ᑐᓄᐊᓂ) ᕌᔪ ᓇᑦᑕᒃ, ᕌᐱ ᓴᐃᒪᐃᔪᒃ, ᓴᐃᒨᓂ ᐊᐅᐸᓗᑦᑕᒃ, ᐊᕐᓇᐃᑦᑐᖅ ᓄᕙᖅᑭᒃ, ᓂᒃ,
(ᓯᕗᓂᐊᓂ) ᑭᑎ ᓇᒡᓕᖕᓂᖅ, ᔪᐊᓇᓯ ᓇᒡᓕᖕᓂᖅ, ᑰᑑ ᓯᕿᓂᖅ

ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ