ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᒪᓗᒋᑦ ᐱᑖᕐᕕᒋᔪᒪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦ

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑲᑎᕐᓱᖅᓯᒪᕗᑦ ᖁᓕᓄᑦ 10-ᓄᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖃᕐᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖃᕆᓪᓗᑎᒃ, ᐊᔾᔨᙳᐊᖏᓪᓗ ᐃᓕᓯᒪᔪᑦ ᒥᑭᑦᑐᑯᓘᓪᓗᑎᒃ ᑖᓐᓇᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᓯᒪᑦᑎᐊᕐᖢᓂ ᓴᓂᐊᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᕗᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᑐᓂᑦ.