ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓪᓗ

 1. ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ, ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᐃᓕᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᓕᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᓂᒃ ᓂᐅᐳᕆᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.
 2. ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᓇᖕᒥᓂᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ, ᒪᓂᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᐅᑐᒐᒃᓴᐅᙱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑎᒃᑐᒥᒃᓗ ᐋᖅᑭᒍᑎᒦᑦᑐᑦ 72 dpi ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᐴᖅᑲᐃᓂᕐᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᒃ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃᓗ ᐅᓄᖅᑐᓕᐅᕈ ᓴᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓ ᐱᐅᔫᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 4x6 inch ᐊᖏᓂᖓ ᑎᑎᕋᓕᐅᕈᑎᒧᑦ.
 3. ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓇᓱᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ.
 4. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᒥᒃ ᓱᓕᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᓂᖃᕋᓱᒃᑭᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᖃᒃ.
 5. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐃᓚᓯᒪᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ, ᐃᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓕᕋᒥ. ᑎᑎᖃᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᑦ (JPG)-ᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᕐᖢᑎᒃ ᖁᓕᓂᒃ (10)-ᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ: (i)-(ix) ᑕᖅᓴᖃᖅᑐᑦ, (x) ᐊᖅᓴᖃᖏᓪᖢᑎᒃ.
  • ᓄᓇᓕᖕᓂ
  • ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ
  • ᐊᐅᓚᖅᓯᒪᔪᑦ
  • ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᑦ
  • ᐃᓄᐃᑦ
  • ᐃᓅᓯᖏᑦ
  • ᑎᖕᒥᐊᑦ, ᓂᕐᔪᑏᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᑦ
  • ᐱᕈᖅᑐᑦ
  • ᓯᑯ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ
  • ᐃᒡᓗᓕᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᙳᐊᕈᓯᖏᑦ